Kadut ja tiet

Kadut ja kevyen liikenteen väylät

Kuvituskuva Kemijärven keskustasta

Kemijärven kaupungin Elinvoimapalvelut suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää katuja sekä kevyen liikenteen väyliä keskustaajaman ja Suomun sekä Pyhätunturin asemakaava-alueilla.

Rakennettuja katuja on keskustaajamassa 74 km, Suomulla 13 km ja Pyhätunturissa 11 km. Kevyen liikenteen väyliä on 18,5 km, kaikki keskustaajamassa.

Talvihoito

Kemijärven kaupungin Elinvoimapalvelut turvaa ja mahdollistaa kuntalaisten turvallisen liikkumisen kaikissa olosuhteissa. Toiminnan tavoitteita ovat kunnossapitopalvelun kehittäminen, tasapuolisuus sekä luotettavuus.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien talvihoidossa noudatetaan hoitoluokitusta 1–3 niin, että hoitoluokitus on korkeampi vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla, katujen hoitoluokituskartta (pdf).

Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossa- ja puhtaanapito on laissa (Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta) määrätty pääosin kunnan velvollisuudeksi, mutta myös katujen varrella oleville kiinteistöille on määrätty tiettyjä velvollisuuksia. Periaatekuvassa on esitetty kunnan ja kiinteistönomistajan välinen työnjako.

Saman lain mukaan myös katujen aurauksen yhteydessä syntyvän aurausvallin poistaminen tonttiliittymän kohdalta kuuluu kiinteistön omistajalle.

Urakoitsijat

Katujen talvihoito keskustataajamassa hoidetaan kaupungin konepalveluiden ja urakoitsijoiden voimin. Kaupungin konepalvelut hoitavat keskustan sekä Särkikankaan katualuiden auraukset. Kevyen liikenteen väylien auraukset hoitaa Peltoniemen Kone Oy. Karvakon katualueiden lumityöt hoitaa Peltoniemen Kone Oy (puh. 040 544 6810). 

Viikonloppuisin ja juhlapyhinä hoitaa Peltoniemen Kone Oy edellä mainittujen alueiden lumityöt.

Kaupungin konepalvelut hoitavat edellä mainittujen alueiden palteiden kaadot sekä alueen katujen ja keveyn liikenteen väylien liukkauden torjunnan.  
 
Halosen, Seinälän, Pöyliövaaran, Sipovaaran sekä Kallaanvaaran kadut kuuluvat alueurakoihin, jota hoitaa Peltoniemen Kone Oy. Alueurakoiden tehtäviin kuuluu kokonaisvaltainen katujen, kevyen liikenteen väylien sekä parkkipaikkojen auraus, hiekotus, palteiden kaato ja sohjon poisto. Yhteyshenkilö ja vikailmoitukset Pasi Peltoniemi, puh. 040 544 6810.

Kaupungin kaikkien puistopolkujen auraukset hoitavat kaupungin konepalvelut. 
 
Suomutunturin kaava-alueen katujen talvihoidon hoitaa urakoitsija Kone Yliräisänen Oy (puh. 040 534 1415).

Pyhätunturin kaava-alueen katujen talvihoidon hoitaa urakoitsija Alltime Kiinteistöpalvelut (puh. 050 475 0134).

Yksityistiet

Talvihoito

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa ao. tien tiekunta. Kaupunki avustaa talvikaudella yksityistien kunnossapitoa kustantamalla talviaurauksen. Kaupunki kilpailuttaa alueittain yksityisteille aurausurakoitsijan, voimassa olevat Yksityisteiden auraajat 2023-2024Aurausavustushakemus aurattavat tiet

Talviaurauksen sijaan tiekunta voi hakea kaupungilta vuosittaista rahallista avustusta ja hoitaa talviaurauksen itse. Avustuksen suuruus määräytyy tien pituuden mukaan kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.  Aurausavustushakemus lyhyet yksityistiet

Peruskorjaus

ELY-keskukset myöntävät vuosittain avustuksia yksityistielain (560/2018, 83 §) mukaisten valtionapukelpoisten yksityisteiden perusparantamishankkeisiin. Ensisijaisia hankkeita ovat siltojen ja isojen rumpujen uusiminen tai vaurioiden korvaamien sekä tulva- ja routavaurioiden korjaaminen.

Hakemuslomakkeita ja täyttöohjeita saa osoitteesta www.ely-keskus.fi/liikenne/lomakkeet

Yleiset tiet

Yleisten teiden ylläpidosta vastaa Lapin ELY-keskus. Lapin ELY-keskus kilpailuttaa alueittain urakoitsijan hoitamaan yleisiä teitä. Kemijärven kaupungin alueella yleisiä teitä hoitaa YIT. Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista yleisellä tiestöllä voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100.

Liikenneturvallisuusryhmä

Liikenneturvallisuusryhmän tehtävänä on yhdessä suunnitella, sopia ja toteuttaa erilaisia kasvatuksellisia, valistavia ja tiedottavia toimenpiteitä, jotka parantavat liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on, että entistä harvempi loukkaantuisi tai menehtyisi liikenteessä Kemijärvellä. Lisätietoja liikenneturvallisuudesta ja työryhmästä löytyy täältä.

Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuustyön tavoitteet:

Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on, että entistä harvempi loukkaantuisi tai menehtyisi liikenteessä Kemijärvellä.  Perinteisesti liikenneympäristön turvallisuutta parantavat toimenpiteet näkyvät teknisen toimen toteuttamina katuympäristöön kohdistuvina parannuksina. Niiden lisäksi keskeisessä asemassa ovat liikkujat, joiden päivittäiset toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi liikenneturvallisuuteen. 

Liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävät:

Työryhmän tehtävänä on yhdessä suunnitella, sopia ja toteuttaa erilaisia kasvatuksellisia, valistavia ja tiedottavia toimenpiteitä, jotka parantavat liikenneturvallisuutta. Toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan liikkujien liikenneturvallisuustietämykseen, asenteisiin ja oman liikkumisen riskien tunnistamiseen.

Tarkemmin eriteltynä Kemijärven kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän tehtävänä on:

  • Toteuttaa erilaisia liikenneturvallisuutta edistäviä kampanjoita ja tilaisuuksia vastata sille erikseen osoitettuihin lausuntoihin, palautteisiin ja aloitteisiin
  • Tuoda esille havaitsemansa liikenneturvallisuuspuutteet ja ohjata ne vastuutahojen tietoon 
  • Seurata jatkuvasti liikenneturvallisuustilannetta, pitäen sisällään: onnettomuudet, kampanjoissa ja tilaisuuksissa tavoitetut liikkujaryhmät, mediassa käydyt keskustelut ja asukkaiden kokema liikenneturvallisuus 
  • Varmistaa, että liikenneturvallisuus otetaan huomioon kaikissa kaupungin toiminnoissa 
  • Tarjota kaupungin työntekijöille riittävät tiedot, jotta he voivat omaksua turvallisuustyön osaksi normaalia työtään ja hyödyntää tietämystään myös asiakastyössä jakaa tietoa liikenneturvallisuudesta

Lisätietoja:

Tieliikennelaki
Tieliikennelain kokonaisuudistus on tehty ja uusi Tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020 alkaen. 

Tässä linkki Liikenneturvan sivuille: Tunne liikennesäännöt  

Vikailmoitukset

Vikailmoituksen Kemijärven kaupungin ylläpitämillä kaduilla ja teillä ilmenneistä vioista voit tehdä täältä.

Katuvalaistuksen päivystys sekä vikailmoitusnumero 24/7 puh. 010 841 6903, HSK-Sähkö Oy. Kansalaisia pyydetään katuvalaistuksen häiriöihin liittyvissä asioissa olemaan suoraan yhteydessä HSK-Sähkö Oy:n em. päivystysnumeroon.